NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse

Viktig informasjon fra NMK

 

MEDLEMSKAP
NMK har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK klubber.Disse er:
Senior (fra det år man fyller 18)
Junior (til og med det år man fyller 17)
Familiemedlem (til hovedmedlem senior eller junior)
Pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter).

OBS:Skal man ha førerlisens må man inneha et junior eller seniormedlemskap. Familiemedlemskap er da ikke godkjent.

Dette gjelder ikke ledsagerlisens. Da kan man ha familiemedlemskap som tidligere.

De anbefalte satsene fra NMK sentralt er i ny Landsmøteperiode er kr 500,- for senior og 300,- for de ytterligere medlemsskap familie, junior og pensjonist.. (Enkelte klubber har vedtatt andre satser enn dette i sine årsmøter).

Enkeltmedlemmer tilsluttet NMKs klubber skal fortrinnsvis registreres av Hovedstyret i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK sentralt.

Nye medlemmer som tegnes etter 01.09 betaler halv kontingent ut året (Dette gjelder ikke medlemmer som allerede er registrert i NMKs medlemsregister
Allerede medlem med medlemsnummer og utfakturert for inneværende år kan ikke benytte dette. Medlemskap må da betales i sin helhet )

Livsvarige medlemmer er de som det er betalt en engangsavgift for av egen klubb. Disse betaler ikke medlemskap pr år.

Som familiemedlemmer kan opptas mot ektefelle/samboer og barn.
Et familiemedlemskap er knyttet til et senior- eller juniormedlemskap og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt. Så snart et familiemedlem flytter fra hovedmedlemmets adresse, skal det gå over som alminnelig medlem.
Et familiemedlem har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer på klubbnivå.

Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra den til enhver tid gjeldende pensjonsalder.

Kontakt oss

 

Postadresse:
Postboks 925 Gullaug

3428 Lier

 

 

Forbund